Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Taeggie Oy (y-tunnus 26587356)
Eurantie 8-10 as. 211
HELSINKI, 00550
FINLAND

Rekisterin nimi

Taeggien asiakkaiden rekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään Taeggien ja asiakkaan välisen yhteistyön toteuttamiseen, ylläpitoon, hallinnointiin, laskutukseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelun ja laskutuksen yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietojen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten:

  • nimi
  • syntymäaika
  • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Rekisterin tiedot poistetaan välittömästi, kun käyttötarkoituksen mukaista perustetta niiden säilyttämiseen ei ole, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta kolmannelle eikä tietoja siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa pysyvää poistamista.